ALGEMENE VOORWAARDEN

NOVA GRUPPE GMBH, FRAUENBRUNNERSTR. 27, 75031 EPPINGEN, DUITSLAND, VOOR OVEREENKOMSTEN VIA ONZE ONLINESHOP WWW. NOVA-MOTORS.DE

§ 1 ALGEMEEN - TOEPASSINGSGEBIED - TOELICHTING VAN HOEDANIGHEID VAN CONSUMENT - LEVERINGSGEBIED

(1) (1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen de gebruiker, Nova Gruppe GmbH, en de klant voor overeenkomsten die tot stand komen via onze onlineshop.
(2) Onze leveringen en diensten geschieden uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden. Voorwaarden die afwijken van of in tegenspraak zijn met onze voorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst en worden niet door ons erkend, tenzij we uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan.
(3) Klanten in de zin van deze voorwaarden zijn consumenten, ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke bijzondere fondsen. Een consument is een natuurlijke persoon die een verbintenis aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan hun commerciële, noch aan hun onafhankelijke professionele activiteit kunnen worden toegerekend. Ondernemers zijn natuurlijke of rechtspersonen of personenvennootschappen, die verbintenissen kunnen aangaan, die bij het aangaan van een verbintenis handelen in het kader van een commerciële of zelfstandige activiteit. Voor zover de klant ondernemer is, wordt de term "ondernemer" respectievelijk "ondernemers" gebruikt, voor zover op hem bijzondere, voorrang hebbende, voorwaarden van toepassing zijn.
(4) Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties met ondernemers, zonder dat we er opnieuw naar zouden moeten verwijzen. Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden gebruikt, wordt de geldigheid hiervan afgewezen; ze worden pas onderdeel van de overeenkomst als we hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.

§ 2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

(1) De presentatie van ons assortiment in de onlineshop is geen bindend aanbod van onze kant, maar een onverbindende productpresentatie.
(2) U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelwagentje plaatsen en uw invoer te allen tijde corrigeren met behulp van de correctiehulpmiddelen die worden verstrekt en uitgelegd in het bestelproces voordat u uw bindende bestelling plaatst. De overeenkomst wordt gesloten door door op de bestelknop te klikken het aanbod voor de goederen in de winkelwagen te aanvaarden. Direct na het plaatsen van de bestelling ontvangt u nogmaals een bevestiging per e-mail.

§ 3 BESTELPROCEDURE

(1) Na het selecteren van de waren kan de klant de waren, die zich in zijn winkelwagen bevinden, kopen door op de knop "Afrekenen" te klikken. Hierna wordt de klant gevraagd zijn gegevens in te voeren. Verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een asterisk. De klant kan ervoor kiezen om een klantaccount te openen en bij toekomstige bestellingen na het invoeren van zijn e-mailadres en wachtwoord bestellen, zonder opnieuw zijn adresgegevens te hoeven in te voeren. De klant moet ervoor zorgen dat zijn gegevens actueel zijn, inzicht nemen en wijzigingen of verwijderingen kunnen op elk moment online worden gedaan.
(2) Een bestelling door de klant kan alleen worden geplaatst en naar ons worden verzonden als de klant vooraf het juiste vakje aanvinkt en daarmee onze algemene voorwaarden erkent.
(3) VVoordat de bestelling wordt verzonden, kan de klant op elk moment de inhoud van het winkelwagentje en de bestelgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen.
(4) Door op de knop "Kopen" te klikken, doet de klant een bindend aanbod om de goederen in zijn winkelwagen te kopen.
(5) Bevestiging van ontvangst van de bestelling wordt gedaan samen met de aanvaarding van de bestelling onmiddellijk na verzending via geautomatiseerde e-mail. Met deze e-mailbevestiging wordt het koopcontract gesloten.

§ 4 DE CONTRACTTEKST OPSLAAN

We slaan de contracttekst op en sturen de klant de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail met de ontvangstbevestiging. Als de klant een klantaccount heeft geopend, kan hij zijn eerdere bestellingen bekijken in zijn klantenlogin. Anders zijn om veiligheidsredenen bestelgegevens niet meer online toegankelijk.

§ 5 PRIJZEN - BETAALMETHODEN - VERZENDKOSTEN

Onze uitgewezen prijzen zijn in euro's inclusief omzetbelasting en zijn totaalprijzen excl. verzendkosten. Bij betaling met creditcard en bij "contante afrekening bij levering" kunnen bijkomende kosten van toepassing zijn, zie § 5 lid 2 hieronder.

De volgende betaalmethoden zijn principieel beschikbaar in onze winkel:

(1) Vooruitbetaling: Als u kiest voor de betalingswijze vooruitbetaling, geven we u onze bankgegevens in een afzonderlijke e-mail en leveren we de waren na ontvangst van de betaling.

(2) Creditcard: wanneer u uw bestelling plaatst, geeft u ons gelijktijdig uw creditcardgegevens. Na uw legitimatie als legitieme kaarthouder vragen we uw creditcardmaatschappij om de betalingstransactie onmiddellijk na het plaatsen van uw bestelling te starten. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door de creditcardmaatschappij en uw kaart wordt gedebiteerd.

(3) Amazon Payments: Nach Anklicken des Buttons "Bezahlen mit Amazon" werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters Amazon noch vor Abschluss des Bestellvorganges in unserem Online-Shop weitergeleitet. Um über Amazon den Bestellprozess abwickeln und den Rechnungsbetrag bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein bzw. sich erst registrieren und mit Ihren Zugangsdaten legitimieren. Dort können Sie die bei Amazon gespeicherte Lieferadresse und Zahlungsmethode wählen, die Verwendung Ihrer Daten durch Amazon und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. Anschließend werden Sie zu unserem Online-Shop zurückgeleitet, wo Sie den Bestellvorgang abschließen können.
Unmittelbar nach der Bestellung fordern wir Amazon zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die Zahlungstransaktion wird durch Amazon automatisch durchgeführt.

(4) De verzendkosten worden apart gefactureerd volgens onze lijst met verzendkosten. Voor scooters is de standaard verzendmethode gratis, behalve voor het bezorgen van een scooter op een Nederlands eiland, hiervoor brengen we een eilandtoeslag van 150,00 euro in rekening; toebehoren en reserveonderdelen worden eveneens gratis verzonden voor bestellingen met een waarde van meer dan 75,00 euro. De verzendkosten worden voor de klant opgegeven in het winkelwagentje voordat de bestelling wordt geplaatst.

§ 6 LEVERING / LEVERTIJD - RISICOOVERGANG BIJ ONDERNEMERS

(1) Onze leveringen en diensten vinden alleen plaats binnen Nederland.
(2) De levertijd voor leveringen binnen Nederland, tenzij anders vermeld in de aanbieding op de productpagina, is ca. 14 dagen voor scooters – ca. 8 dagen bij extra snelle levering, ca. 5-7 dagen voor toebehoren en reserveonderdelen vanaf bestelling respectievelijk wanneer de betaling is verkregen indien vooruitbetaling is overeengekomen.

§ 7 AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN EN GARANTIE

(1) Als de klant een consument is, heeft hij recht op de wettelijke garantierechten.
(2) Voor zover het gekochte artikel gebrekkig is, hebben we bij ondernemers het recht om, naar eigen goeddunken, het gebrek te verhelpen of om een niet-gebrekkige artikel te leveren (herstel in de nakoming). Voorwaarde voor onze aansprakelijkheid is dat de ondernemer naar behoren heeft voldaan aan zijn onderzoeks- en meldingsplicht volgens. Als de klant een consument is, hebben wij het recht om, naar keuze van de klant, het gebrek te verhelpen of een niet-gebrekkig artikel te leveren (herstel in de nakoming).
(3) We geven garantie op batterijen, die in voertuigen zijn geïnstalleerd, voor 6 maanden of voor de eerste 2.000 kilometer gebruiksduur (respectievelijk, wat zich als eerste voordoet).
(4) Verdere vorderingen - ongeacht de juridische aard van de aanspraak waarop zich wordt beroepen- zijn onderworpen aan de aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen uiteengezet in § 8.

§ 8 ANDERE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

(1) Wij zijn aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor opzet en grove nalatigheid, ook voor onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.
(2) In het geval van andere verwijtbare schendingen van essentiële contractuele verplichtingen (hoofdverplichtingen), is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade. Hoofdverplichtingen zijn essentiële contractuele verplichtingen, de verplichtingen die het contract zijn karakter geven en op de nakoming waarvan de klant kan vertrouwen.
(3) De aansprakelijkheid voor verwijtbaar lichamelijk, levens- en gezondheidsletsel blijft onaangetast; dit geldt ook voor de verplichte aansprakelijkheid op grond van de wet op de productaansprakelijkheid en in het kader van een garantie, indien juist een gebrek dat onder de garantie valt aansprakelijkheid veroorzaakt.
(4) Een uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid is ook van toepassing op de aansprakelijkheid van onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.
(5) Geen van de bovenstaande clausules heeft de strekking om de verdeling van de bewijslast, die uit de wet of jurisprudentie voortkomt, te wijzigen.

§ 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Wij houden de eigendom van de gekochte zaak totdat alle betalingen uit het leveringsovereenkomst zijn voldaan.

Voor ondernemers geldt bijkomend: Wij houden de eigendom van de waren totdat alle vorderingen uit een lopende zakelijke verbintenis volledig zijn voldaan. U mag de waar onder eigendomsvoorbehoud doorverkopen volgens de normale gang van zaken; U staat alle vorderingsrechten die ontstaan uit deze doorverkoop voor het bedrag van de factuur vooraf aan ons af, ongeacht een bestanddeelvorming of vermenging van de waar waarvoor eigendom is voorbehouden met een nieuwe zaak, en we accepteren deze afstand. U blijft bevoegd om de vorderingen te innen, maar we kunnen ook zelf vorderingen innen als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

§ 10 TRANSPORTSCHADE

Voor consumenten geldt:
Als waren worden geleverd met klaarblijkelijke transportschade, meld deze fouten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Als u geen klacht indient of contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw juridische vorderingen en de handhaving ervan, met name uw garantierechten. U helpt ons echter om onze eigen vorderingen tegen de vervoerder respectievelijk de transportverzekering te kunnen doen gelden.

§ 11 BESTEL EN CONTRACTTAAL

Order- en contracttaal is Nederlands.

§ 12 BEVOEGD GERECHT - TOEPASSELIJK RECHT - PLAATS VAN NAKOMING BIJ ONDERNEMERS

(1) De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit en in verband staan met deze overeenkomst is Heilbronn/Neckar (Bondsrepubliek Duitsland) als de klant een koopman of een publiekrechtelijke rechtspersoon is. We hebben echter ook het recht om juridische stappen te ondernemen bij de bevoegde rechtbank in de woonplaats van de klant.
(2) Als de klant geen koopman of publiekrechtelijke rechtspersoon is, is tevens de rechtbank aan onze vestigingsplaats bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit en in verband staan met deze overeenkomst, indien de klant geen woonplaats in Duitsland heeft, zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats naar het buitenland verplaatst of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfsplaats op het moment dat de rechtszaak wordt aangespannen onbekend is. In dit geval hebben we evenwel ook het recht om een rechtszaak aan te spannen bij de algemeen bevoegde rechtbank in de woonplaats van de klant.
(3) Tenzij anders overeengekomen, is de plaats van nakoming voor ondernemers onze vestigingsplaats.
(4) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Indien de klant een consument is blijven de bestaande bepalingen volgens de wetgeving van zijn woonland ter bescherming van de consument, waarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken, onaangetast door deze rechtskeuzeovereenkomst. Het VN-verkooprecht (CISG) is niet van toepassing.

§ 12 GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting (OG) ter beschikking, dat u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om via dit platform hun geschillen te beslechten. Om geschillen te beslechten die voortvloeien uit een contractuele relatie met een consument respectievelijk erover gaan of een dergelijke contractuele relatie überhaupt bestaat, zijn wij verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten. De Algemene Consumentengeschillenbeslechtingscommissie van het Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de is bevoegd. We zullen deelnemen aan een arbitrageprocedure bij deze commissie.

(Voor het laatst bewerkt in maart 2018)

IDENTIFICATIE VAN DE AANBIEDER

Nova Gruppe GmbH Frauenbrunnerstr. 27 75031 Eppingen, Duitsland

Registergerecht: Kantongerecht Stuttgart HRB 733296 Belastingnummer: 65204/40825
Omzetbelastingsidentificatienummer: DE270227121

Directeuren: Michael Sicko, Daniel Brauchle

E-mail: info@nova-gruppe.de Tel.: +49 7262 - 921 99 99 Internet: www. nova-motors.nl

© 2020 Nova Gruppe GmbH